Praktijk voor basis psychologische zorg

VERGOEDING DOOR ZORGVERZEKERING

Ik ben in mijn praktijk werkzaam binnen de Generalistische Basis-GGZ. Dankzij de verschillende specialisaties die ik heb kunt u ook met meer complexe problematiek bij mij terecht.

 

Psychologie Praktijk Zwanenburg heeft een contract met alle zorgverzekeraars. De factuur wordt daarom rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd.

Er bestaan drie polis soorten:

  • budget polis: deze vergoedt in principe uitsluitend gecontracteerd verzekerde zorg.
  • natura polis: meestal een combinatie van vergoeding op basis van gecontracteerde (natura) en niet gecontracteerde verzekerde zorg (restitutie). In geval van vergoeding op basis van restitutie ligt het vergoedingspercentage beduidend lager dan bij een zuivere restitutiepolis. Het is belangrijk om de polisvoorwaarden vooraf goed te lezen.
  • restitutie polis: u heeft de zekerheid dat ook niet gecontracteerde verzekerde zorg wordt vergoed.

2021: Generalistische Basis GGZ in het basispakket

De vergoedingen voor de behandeling van psychologen in de eerstelijn én tweedelijn zijn vanaf 1 januari 2014 drastisch veranderd.

De gehele eerstelijns psychologische zorg heet voortaan Generalistische Basis GGZ en tweedelijns psychologische zorg heet Gespecialiseerde GGZ. Deze wijziging beperkt zich niet tot een naamsverandering. Zo is het de bedoeling dat een deel van de huidige 2e lijn cliënten behandeld gaat worden in de Basis GGZ. De Gespecialiseerde GGZ moet zich voornamelijk gaan richten op de zeer complexe en gespecialiseerde dossiers. Tevens wordt een deel van de 1e lijn GGZ overgeheveld naar de huisarts door middel van de POH GGZ (praktijkondersteuner GGZ). Generalistische Basis GGZ is opgenomen in het basispakket van uw zorgverzekering, zo doende heeft u recht op volledige vergoeding. Houdt u er wel rekening mee dat de kosten meetellen bij uw eigen risico. U hoeft in tegenstelling tot de afgelopen jaren echter geen eigen bijdrage meer te betalen.

De overheid heeft vastgesteld dat er gedeclareerd moet worden via een bepaalde prestatie: Kort, Middel, Intensief of Chronisch, elk met de bijbehorende behandelduur en tarieven.

Afhankelijk van uw hulpvraag wordt u binnen één van deze vier producten behandeld. Hiervoor is altijd een verwijzing van uw huisarts nodig. De huisarts maakt een keuze tussen generalistische basis ggz of gespecialiseerde ggz afhankelijk van de ‘zorgvraagzwaarte’. Voor veel mensen is dit een nieuw begrip. Met zorgvraagzwaarte wordt de hoeveelheid benodigde hulp bedoeld. Dit is afhankelijk van de ‘draaglast’ en de ‘draagkracht’ van een persoon; een wisselwerking tussen risicofactoren en beschermende factoren.

Prestatie Omschrijving    
Kort (BK) voor lichte, enkelvoudige maar aanhoudende problematiek met een laag risico.    
Middel (BM) voor problematiek van matige ernst, een enkelvoudig of laag complex beeld en laag tot matig risico.    
Intensief (BI) voor ernstige problematiek, een enkelvoudig of laag complex beeld en laag tot matig risico.    
Onvolledig Traject voor een onvolledig behandeltraject, meestal alleen intake, minder dan 120 minuten direct en indirecte tijd.    

Toelichting bij de tabel: Wat is in de prestatie inbegrepen?

Alle tijd die aan uw behandeling besteed wordt is in dit product opgenomen. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen directe tijd (consult of telefonisch contact) en indirecte tijd (dossiervorming, diagnostiek, administratie e.d) . De verhouding tussen directe en indirecte tijd is bij mij doorgaans 75%-25%. Een gesprek duurt doorgaans 45 minuten (directe tijd), waarbij dan een tijdsinvestering hoort van doorgaans 15 minuten aan indirecte tijd voor dossiervorming, diagnostiek, administratie, ed.  Naast de directe tijd, is er dus ook sprake van zogenoemde indirecte tijd. Indirecte tijd is de tijd die ik bijvoorbeeld besteed aan de voorbereiding van het gesprek met u, of voor het schrijven van een verslag naderhand, overleg met uw huisarts, het maken van rapportages, uitwerken van uw testmateriaal, intervisie etc. Deze indirecte tijd is opgenomen in het tarief van uw behandeling. Hierdoor kan het zijn dat er meer tijd in rekening wordt gebracht dan u zelf heeft doorgebracht bij mij. Het totaal van de behandeltijd is de combinatie van directe en indirecte tijd.

Vanaf 1 januari 2022: er komt een nieuw vergoedingsstelsel.

Hier leest u wat dat in gaat houden. U wordt doorverwezen naar mijn beroepsvereniging de LVVP die de uitleg de komende maanden aan zal vullen wanneer er meer informatie komt vanuit het ministerie en de zorgverzekeraars.

Maar niet elke klacht wordt vergoed

Tegenwoordig worden niet alle behandelingen door een psycholoog meer vergoed. Alleen als er sprake is van een diagnose volgens de DSM-V classificatie is er recht op vergoeding. De huisarts weet dit en zal u dus alleen doorverwijzen wanneer er sprake is van (een vermoeden van) een ‘DSM-diagnose’. Uiteindelijk zal de psycholoog de diagnose stellen.

Aanpassingsstoornissen (bv. psychische klachten tgv echtscheiding of rouw), werk- en relatieproblematiek en een aantal andere stoornissen zijn uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. Indien er sprake is van onverzekerde zorg, dan krijgt u geen vergoeding van uw zorgverzekeraar. In enkele gevallen worden deze klachten vanuit een aanvullend pakket wel vergoed. Het is raadzaam hier uw polis op na te kijken. Wanneer er sprake is van onverzekerde zorg dan geldt het uurtarief Onverzekerd ZorgProduct (OZP) dat voor rekening komt van de cliënt. In die gevallen heeft u geen verwijsbrief van uw huisarts nodig. Om mijn cliënten tegemoet te komen hanteer ik een speciaal tarief indien u dit zelf moet betalen. U kunt de tarieflijst bij mij opvragen en deze is tevens in de wachtkamer aanwezig