Praktijk voor basis psychologische zorg

Vergoedingen, tarieven en het Zorgprestatiemodel

 

Vanaf 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel ingevoerd. Kijk op deze pagina voor meer informatie:  https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

 

Zorgprestatiemodel

In het zorgprestatiemodel wordt de rekening gestuurd kort nadat de zorgprestaties plaatsvinden. Op uw rekening kunnen dan meerdere losse consulten of andere zorgprestaties staan. De zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die in 2023 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2023. De zorgprestaties die in 2024 plaatsvinden, tellen mee in de berekening van het eigen risico voor 2024. Als u in die jaren nog eigen risico moet betalen, brengt de zorgverzekeraar dat in rekening.

 

Zorgvraagtypering

In het zorgprestatiemodel legt uw zorgverlener een zorgvraagtype vast. Het zorgvraagtype geeft informatie over uw zorgvraag. Uw zorgverlener kan die bijvoorbeeld gebruiken bij het opstellen van een behandelplan. Het zorgvraagtype bepaalt niet de prijs van de behandeling. Dat doen de zorgprestaties die u krijgt. Soms bepaalt uw zorgverlener tijdens de behandeling opnieuw het zorgvraagtype om verandering duidelijk te maken. Het zorgvraagtype vindt u terug op de rekening.

 

Elke cliënt is uniek. Maar verschillende cliënten hebben wel gemeenschappelijke kenmerken. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen cliënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen. In de vrijgevestigde praktijken worden met name cliënten behandeld met zorgvraagtype 1 tot en met 8. De zorgvraagtypen 1 tot en met 4 worden in de (voormalige) generalistische basis GGZ behandeld (zoals bij mijn praktijk), de zorgvraagtypen 5 tot en met 8 in de gespecialiseerde GGZ.

 

De zorgvraagtypering wordt gedaan door uw behandelaar. Hiervoor wordt een vragenlijst genaamd HoNOS+ gebruikt. Deze vragenlijst wordt door de behandelaar zelf ingevuld aan de hand van de klachten en problemen van de cliënt. Op basis van de antwoorden op de vragenlijst bepaalt de behandelaar welk zorgvraagtype het beste bij uw klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet en dit moet ook op de factuur van de behandeling vermeld worden. De zorgvraagtypering is niet hetzelfde als het behandelplan. Het behandelplan geeft weer welke behandeling er met u afgesproken wordt op grond van uw diagnose en de doelen die u samen met de behandelaar afspreekt. Tijdens de behandeling zal uw behandelaar bij tussentijdse evaluaties opnieuw de HoNOS+ vragenlijst bij u afnemen. Op basis daarvan zal gekeken worden of de behandeling bijgesteld moet worden en of de behandeling wellicht beëindigd kan worden. Uiteraard gebeurt dit altijd in afstemming met u.

Goed om te weten

Let op als u overstapt naar een andere zorgverzekeraar. Als uw behandeling in het nieuwe kalenderjaar doorloopt, valt dit deel onder de nieuwe polis. Check dan of de nieuwe zorgverzekeraar uw zorgverlener (volledig) vergoedt.

 

De duur van het consult bepaalt het tarief. Een zorgaanbieder mag in plaats daarvan ook uitgaan van de tijd die voor u in de agenda was gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of iets korter duurde. Als uw zorgaanbieder op die manier werkt, staat dat op de website.

 

Werkwijze PsychologiePraktijk Zwanenburg hier omtrent: Zorgaanbieders mogen uitgaan van de geplande tijd. Gepland betekent dat starttijd en duur van het consult vóór de geplande start van het consult zijn vastgelegd. Bij PPZ worden er consulten van 45 minuten ingepland (intakegesprekken kunnen voor 45 of 60 minuten worden ingepland). Bij afwijkingen van meer dan 15 minuten t.o.v. de geplande tijd dient het consult te worden aangepast op basis van de realisatie (geldt zowel naar boven als naar beneden). Het is de verantwoordelijkheid van de behandelaar om een afwijking te signaleren en de registratie van het consult aan te passen.

 

Heeft u op één dag meerdere keren contact met uw zorgverlener via e-mail of chat? Dan kan dit als 1 consult op de rekening staan.

 

Heeft u nog vragen over het zorgprestatiemodel? Stel ze aan mij of uw zorgverzekeraar.

 

(bron: De nieuwe bekostiging van de ggz: zorgprestatiemodel GGZ&FZ).

 

Aanvullende informatie:

  • Een no show blijft voor rekening van cliënt. Het tarief voor no-show (sessie niet tijdig afgezegd) is €112,50 per gemiste afspraak. Afspraak afzeggen? Doe het uiterlijk 24 uur van tevoren en voorkom kosten. In sommige gevallen kan er voor een (eerste) no show een coulance tarief gerekend worden indien er sprake is van overmacht, dan is het tarief €55,-.
  • Tegenwoordig worden niet alle behandelingen door een psycholoog meer vergoed. Alleen als er sprake is van een diagnose volgens de DSM-V classificatie is er recht op vergoeding. De huisarts weet dit en zal u dus alleen doorverwijzen wanneer er sprake is van (een vermoeden van) een ‘DSM-diagnose’. Uiteindelijk zal de psycholoog de diagnose stellen. Mocht er toch geen sprake zijn van een stoornis, dan worden de diagnostische consulten nog wel vergoed. Aanpassingsstoornissen (bv. psychische klachten tgv echtscheiding of rouw), werk- en relatieproblematiek en een aantal andere stoornissen zijn uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. Indien er sprake is van onverzekerde zorg, dan krijgt u geen vergoeding van uw zorgverzekeraar. In enkele gevallen worden deze klachten vanuit een aanvullend pakket wel vergoed. Het is raadzaam hier uw polis op na te kijken. Wanneer er sprake is van onverzekerde zorg dan geldt het uurtarief Onverzekerd ZorgProduct (OZP) dat voor rekening komt van de cliënt. In die gevallen heeft u geen verwijsbrief van uw huisarts nodig. Om mijn cliënten tegemoet te komen hanteer ik een speciaal tarief indien u dit zelf moet betalen. U kunt de tarieflijst bij mij opvragen en deze is tevens in de wachtkamer aanwezig
  • PsychologiePraktijk Zwanenburg heeft contracten met alle zorgverzekeraars.
  • Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig.                   
  • Bij verzekerde zorg worden de facturen rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd. De vergoeding is in natura: de zorgverzekeraar betaalt de factuur direct aan de behandelaar. U merkt daar dus niets van. Wel kunnen deze nota's door uw zorgverzekeraar met uw (verplicht en eventueel vrijwillig) eigen risico worden verrekend, als dat nog open staat.
  • Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘Overig Zorg Product niet basispakketzorg Consult’, vastgesteld door de NZa, is voor 2024: €131,82 per  60 minuten. . Dat is zowel de tijd die ik/de behandelaar in gesprek met u ben én de tijd die nodig is voor de zorgvuldige voorbereiding van de gesprekken en de vereiste verslaglegging. 
  • Ik heb contracten met alle zorgverzekeraars
  • Let wel: verzekerden van Zorg en Zekerheid krijgen in 2024 te maken met extra restricties vanuit hun verzekering. Het is handig hierover contact op te nemen met uw behandelaar wat hiervan de consequenties kunnen zijn voor u(w behandeling)