Praktijk voor basis psychologische zorg

Informatie over de behandeling

 

Behandeling

De behandelingen zijn kortdurend en gericht op de actuele problemen en klachten. Behandeling vindt meestal plaats door middel van cognitieve gedragstherapie, ook wel CGT genoemd. Echter ook andere vormen van therapie kunnen worden geboden (bijvoorbeeld EMDR bij trauma). Behandelingen vinden meestal plaats in individuele gesprekken, die drie kwartier duren en vaak wekelijks of eens in de twee weken afgesproken worden. Ook therapie via internet is mogelijk.


Wat gebeurt er na mijn aanmelding?

Na de aanmelding neem ik zo snel mogelijk contact met je op om een afspraak te maken voor een eerste gesprek (Intake). In dit gesprek worden de problemen en mogelijke verbanden in kaart gebracht. Nagegaan wordt hoe lang de klachten bestaan, in hoeverre ze het dagelijks leven beïnvloeden, hoe ermee omgegaan wordt, en wat de hulpvraag is.
Op grond van de klachten worden eventueel enkele psychologische vragenlijsten geselecteerd, die thuis ingevuld kunnen worden. Ook wordt ingegaan op de voorgeschiedenis.

Het gesprek neemt ongeveer drie kwartier in beslag. Hierna wordt een verslag geschreven en een behandelindicatie geformuleerd. Het indicatieverslag omvat een samenvatting van de problematiek, hulpvraag en eventueel de bevindingen uit de vragenlijsten. De conclusie leidt tot een advies/behandelindicatie, waarbij aangegeven wordt welke methode gehanteerd zal worden, wat de verwachte duur en de frequentie van de behandeling zullen zijn, evenals de doelen waaraan gewerkt zal worden. Dit verslag wordt met je besproken en wanneer je het met de indicatiestelling eens bent, kan de behandeling direct in het tweede gesprek starten. Indien je toestemming geeft vindt terugkoppeling naar huisarts of verwijzer plaats.

 

In sommige gevallen blijkt op basis van het onderzoek dat er een specialistisch hulpaanbod nodig is dat Praktijk Zwanenburg niet kan bieden. In dat geval wordt gericht geadviseerd en eventueel verwezen voor een meer passende aanpak.


Heb je een suggestie, een kritische opmerking of misschien een klacht? Bespreek dit met mij. Dat vergroot de kans om een oplossing te vinden. Er kan sprake zijn van een misverstand dat kan worden uitgepraat. Indien wenselijk, zal een aparte afspraak met u gemaakt worden om met jou over jouw opmerking of klacht te spreken. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden. Lukt dit niet naar tevredenheid? Mocht je onverhoopt van mening zijn, of blijven, dat jouw klacht niet goed is behandeld, dan kun je gebruik maken van de klachtenregeling van de LVVP. Psychologiepraktijk Zwanenburg is aangesloten bij  'De geschillencommissie Zorg in den Haag'. Op bijgaande website vindt u de geschillen regeling: https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/vrijgevestigde-ggz-praktijken/

 

Kwaliteit en effectiviteit (ROM)

De effectiviteit van de behandeling hangt voor een belangrijk deel samen met de relatie tussen jou en mij als behandelaar. Daarom is het belangrijk dit continue te evalueren. Dit doe ik samen met jou met ROM (routine outcome monitoring). Inmiddels stellen steeds meer zorgverzekeraars dit verplicht voor een kwaliteitscontract, om de kwaliteit van de geleverde zorg inzichtelijk te maken.

 

Afgifte verklaringen (voor bijvoorbeeld gemeenten, werkgevers of derden, met uitzondering van medisch collega's zoals bijvoorbeeld een bedrijfsarts)

PPZ geeft geen informatie of verklaringen als behandelend psycholoog waarmee direct materieel of juridisch belang is gemoeid. Hierbinnen werk ik conform de regels die zijn opgesteld door mijn beroepsvereniging. Het NIP heeft als standpunt dat een behandelend psycholoog geen verklaringen afgeeft over een eigen cliënt waarin het psychisch functioneren van de cliënt wordt beoordeeld vanwege materiële of juridische doeleinden.